YENİ KDV TEVKİFAT ORANLARI

17-02-2021 09:14

513 kez okundu

 

YENİ KDV TEVKİFAT ORANLARI

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ.1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm KDV mükelleflerinin 5 milyon lirayı geçen yapım işlerinde tevkifat uygulaması

Tebliğin 2. maddesi ile tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.

Tebliğin 3. maddesinde, KDV mükellefine yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin tevkifata tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

Yeni tevkifat oranları

1-Yapım işleri ve yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan 3/10 tevkifat oranı 4/10

2-Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10

3-Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10

4-Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10

5-Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10

6-Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerden;

A- Yapım işlerinde uygulanan 3/10 oranı 4/10

B-Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10 olarak değiştirilmiştir.

Yük taşıma hizmetlerinde tevkifat uygulaması

Tebliğin 7. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığıyla birlikte değiştirilmek suretiyle, tüm KDV mükellefleri ile

belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmetinde (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Ancak kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Ticari reklamlarda tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.2.15.) bölümünde, tüm KDV mükelleflerine ve belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmetlerinde 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Tebliğde belirtilmeyen diğer hizmetlerde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktaydı.Tebliğin 9. maddesi ile 5018 sayılı Kanun eki listelerde yer alan kuruluşlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında da söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Devlet Malzeme Ofisi’nin alımlarında tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (I/C-2.1.3.3.7.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç) 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür

Tevkifattan doğan KDV iadelerinde alıcının tevkifat tutarını ödemiş olma şartı getirildiTebliğin 15. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.Buna göre satıcıların tevkifattan doğan KDV iade talepleri, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV ödenmedikçe yerine getirilmeyecektir.

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: