520.NOLU VUK TEBLİĞİNE DİKKAT

09-10-2020 15:20

177 kez okundu

 

         

 

Değerli üyelerimiz Gelir İdaresi 520 nolu VUK.tebliği yayınladı.Tebliğ mevcut şirketleri de kurulacak şirketleri de ilgilendirmektedir. Tebliğ VUK.nun ;  “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapmaktadır. Tebliğin amacı özetle ;

  Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek, ayrıca bunların mükellefiyetleri yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilecektir.Şayet vergi kaydı terkin edilen bir mükellefin şartların mevcudiyeti halinde yeniden kaydının yapılabilmesi için ; en geç mükellefiyet kaydının re’sen terkin edildiğine ilişkin bilgilendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde;

 − Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması,

− 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında teminat verilmesi

− Tüm vergi borçlarının ödenmesi,   şartıyla madde kapsamında mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin mükellefiyet kaydı, terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edilecektir. Tebliğde ayrıca madde uyarınca teminat alınarak mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin mükellefiyetlerinin gereği olarak düzenlemek zorunda oldukları belgelerden, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) kapsamında olanların; 509 Sıra No.lu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik belge olarak düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI


  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: