Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31-03-2020 15:37

524 kez okundu

 

Değerli Üyelerimiz;

Kefalet kuruluşları, sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda da görülebileceği üzere devlet tarafından desteklenmektedir.

Bu bakımdan Kredi Garanti Fonu kısaca KGF kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararın birinci bölümünde    

(Değişik: RG-10/03/2017-30003, 27/02/2017 tarih ve 2017/9969 sayılı Karar) (1)

Bu Kararın amacı; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer yararlanıcıların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için, kredi garanti kurumlarına ortak olan ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile kredi garanti kurumlarına ortak olan bankaların hakim ortağı olduğu veya kredi garanti kurumlarına ortak olan ve 21/11/2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir

KGF, damga vergisi, kurumlar vergisi ve bazı harçlardan istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz etkisinin bertaraf edilebilmesi için, 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KGF’ye sağlanan 1 Milyar TL’lik kaynak da önemli bir devlet desteğidir. Söz konusu fonda  enson   verilebilecek kefalet tutarı 250 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda 30.03.2020 tarih ve 2325 sayılı cumhur başkanı kararıyla anılan tarih itibariyle yeniden bir değişiklik yapılarak resmi gazetede ilan edilmiştir. Söz konusu kararın üçüncü maddesi ile 250 milyar  tl  olan limit 500 milyar tl.ye çıkarılmıştır.

Aynı maddenin (b) fıkrası gereği Kefalet kredisinden faydalanabilmek için ; Yararlanıcıların 6183 sayılı AMME Alacakları kanununa göre Vergi dairelerine,5510 sayılı kanuna göre SGK kurumuna vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerektiği açıkça vurgulanmıştır.

Şayet bu kurumlara borcu var ise bu borcun kullanılacak kredinin % 20 sini aşmamak şartıyla kefaletten sağlanan krediden kesileceği, veya borç ilgili kurumlarca yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırılmanın bozulmamış olması gerekmektedir.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: