BSMV İLE GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

01-10-2020 12:14

157 kez okundu

Değerli Üyemiz,

BSMV ile Gelir Vergisi Tevkifat oranlarında değişiklik yapılmış olup değişiklikler aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

KAMBİYO MUAMELELERİNDE SATIŞ TUTARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN BSMV “% 1 (YÜZDE BİR)” İBARESİ  “BİNDE İKİ” ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

 

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür.

 Aşağıdaki işlemlerde BSMV ise o (sıfır) olarak devam etmektedir.

- Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

- Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

- Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

- İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

- Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (30 Eylül 2020) yürürlüğe girmiştir.

30 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31260

Karar Sayısı: 3031

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

29/9/2020 TARİHLİ VE 3031 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “%1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)

 


TEVKİFAT ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

30 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31260

Karar Sayısı: 3032

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

29/9/2020 TARİHLİ VE 3032 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: