BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPACAĞINIZ İNDİRİMLER HAKKINDA

08-04-2021 09:32

266 kez okundu

Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz üzere nisan ayı kurumlar vergisi beyanname verme ayıdır. Muhasebe kayıtlarını tuttunuz hesapları çıkardınız. Kar zararınız belli oldu bunları muhasebe kayıtlarınıza intikal ettirdiniz. Bunların dışında bir de beyanname üzerinden yapacağınız indirimler mevcut olup bunlar aşağıda özetle verilmiştir. Ancak aşağıda anlatılan indirimler uzmanlık gerektiren konular olup konu hakkında uzmanından yardım almanızı öneririm. Farkındalık yaratmak ve bilgi sahibi olmanız için konu ile ilgili aşağıda özet olarak bilgi verilmiştir.

 1-      GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU

Bilindiği üzere 5 yılı aşmamak üzere zararlı yılların kar ile biten yıllardan mahsubu mümkündür. Ancak burada geçmiş yıl zararı kar ile sonuçlanan yılda mahsup edilmez ise sonraki yılda mahsup edilemez diye idarenin görüşü mevcuttur. Konu hakkında ise yargı farklı karar vermektedir.

Aşağıdaki Danıştay kararı örnektir.

Davacının süresinde verdiği kurumlar vergisi beyannamelerine göre beyan edilen zararın izleyen yıllarda indirilmesine bir engel bulunmadığı, geçmiş yıl zararlarının dönemi izleyen yılda indirim konusu yapma hakkı bulunduğu halde beyan edilmemesi halinde sonraki yıl­larda indirim konusu yapılabileceğinden davaya konu dönemde kurumlar vergisine konu olabilecek matrah kalmadığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmasına ilişkin mahkeme kararı onanmıştır.

DANIŞTAY 3. DAİRE, E. 2011/4940, K. 2015/1312 sayılı kararı

Ayrıca matrah artırımında bulunan yıllar için zararın % 50 sinin indirim konusu yapılacağı unutulmamalıdır.

 

2-      YURT DIŞI FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLAR

Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar. İndirim için;

-Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının za­rar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağ­lanması,

-Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde indirim konusu yapılır.

 

3-      AR-GE İNDİRİMLERİ

Mükellefler, AR-GE harcamalarının %100’ü oranında hesaplayacakları AR-GE indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. AR-GE indirimi, AR-GE faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan AR-GE indirimi tutarı, mükellefler tara­fından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına ya­zılarak kazançtan indirilecektir. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan AR-GE İndirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir.

 

4-      SPONSORLUK HARCAMALARI

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitin­de, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir

 

5-      BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Bağış ve yardımlar, gerek Gelir Vergisi Kanununda (89’uncu maddenin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 numaralı bentlerinde) gerekse Kurumlar Vergisi Kanununda (10’uncu mad­denin 1 numaralı fıkrasının c, ç, d, e ve f bentlerinde) “diğer indirimler” başlığı altında düzen­lenmiştir. Sözü edilen bağış ve yardımlar, gelirin elde edilmesiyle değil harcanmasıyla ilgili bir tasarruftur. Kanunun izin verdiği ölçülerde, izin verilen alanlar ve kişilere yapılan bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır.

 

6-      GİRİŞİM SERMAYESİ FONU İNDİRİMİ

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar vergisi mü­kelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı getirilmiştir.

 

7-      TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMET KAZANÇLARINA İLİŞKİN İNDİRİM

KVK’nın 10’uncu maddesinin (ğ) bendinde, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışın­da yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alan­larında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

 

 8-      KORUMALI İŞYERİ İNDİRİMİ

Korumalı işyeri indirimi, 6518 sayılı Kanunun 83’üncü maddesi ile 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere KVK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına eklenen (h) bendinde dü­zenlenmiştir.

Buna göre; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi (İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini aşamaz.) kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

 

9-      SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8’inci maddesiyle KVK’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrası­na eklenen (ı) bendinde; finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarların­daki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tara­fından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konu­su yapılabileceği hüküm altına alınmıştır

 

10-  TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 5746 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ben­dindeki koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteğinin hibe olarak verileceği hüküm altı­na alınmıştır.

 

11-  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNANLARA SAĞLANAN SERMAYE DESTEKLERİ

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa 01/03/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 6676 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile eklenen 7263 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ile değişik geçici 4’üncü madde hükmü uyarınca; 31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara söz konusu Kanun kapsamındaki projelerin finansma­nında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüz­de yirmisini aşmamak üzere, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabi­lecektir. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk lirasını aşamayacaktır.

 

 12-  YURTDIŞINDA HİZMET VEREN İŞLETMELERDE İNDİRİM

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesiyle, 193 sayılı GVK’nın mülga 33 üncü maddesi başlığı “Yurtdışında hizmet veren işletmelerde indirim” olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri hizmet erbabının üc­retlerine ilişkin indirim uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: