ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

17-11-2020 12:26

496 kez okundu

DEĞERLİ ÜYEMİZ,

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 17.11.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olup kanun özet halinde aşağıya çıkarılmıştır. Üyelerimize faydalı olmasını ümit ediyoruz.

HANGİ BORÇLAR İÇİN BU KANUNDAN FAYDALANILABİLİNİR 

1-Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları

2-Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,

3-Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

4-Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar,

5-Sosyal güvenlik kurumunca takibi yapılan ve 31.08.2020 tarihinden önce tesbit edilen ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşen prim idari cezaları, gecikme zamları faiz ve cezaları yapılandırılacak

6-İl özel idaresine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri,

7-TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçı birliklerinin aidat ödemeleri,

8-KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, İl özel idareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin  % 50 den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar genel müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları,

9-Kamu finans ve borç yönetiminin düzenlenmesi kanunu kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar,

10-Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifa hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları,

11-Büyük şehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet su işleri Genel müdürlüğüne olan borçları

12-Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de bu düzenlemeden yararlanabilecekler.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİN BAŞLAMA TARİHİ

1-)  31.08.2020 TARİHİ ÖNCESİNE AİT ALACAKLAR KAPSAMA GİRMEKTEDİR

2-)  BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 31 ARARLIK 2020 DİR

3-)  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, TİCARET BAKANLIĞI, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELERE BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNE ÖDENECEK BORÇLARIN İLK TAKSİDİ 31 OCAK 2021

4-)  SGK YA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNE ÖDENECEK İLK TAKSİDİ SURESİ 31. OCAK 2021

5-) ÖDEMELER PEŞİN VEYA 2.ŞER AY TAKSİTLE EN FAZLA 18 TAKSİTLE ÖDENECEKTİR

YAPILANDIRILACAK BORÇ NASIL TESBİT EDİLİR

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı tespit edilir ve bu kanun yayımı tarihine kadar Yıllık ÜFE değişim oranları esasa alınarak hesaplanan tutar anaparaya eklenerek alacak tespit edilir. Hesap tarihine kadar olan gecikme zam ve faizlerinden vaz geçilir. Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak tutar tespit edilir.

TAKSİTLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerin de belirlenen tutar;

1)       Altı eşit taksit için (1,045),

2)       Dokuz eşit taksit için (1,083),

3)       On iki eşit taksit için (1,105),

4)       On sekiz eşit taksit için (1,15),

Kat sayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

YAPILANDIRILACAK TUTARI İLK TAKSİT İÇİNDE PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE SAĞLANAN AVANTAJ

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde yukarıda belirtilen katsayı uygulanmaz ayrıca,

1)       Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2)       Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (2 nci maddenin on dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA KESİLEN CEZALAR

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) Sigortalılık açısından 4(a), 4(b) ve 4(c)’ye tabi olanların; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c)Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 d) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

SGK TARAFINDAN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI

31/8/2020 tarihinden önce  (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

NOT: ÖDEMELER BANKA KREDİ KARTLARIYLA DA ÖDENEBİLİR

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun için lütfen Tıklayınız

 

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI    

 

 

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: