7338 SAYILI KANUN ÖZETİ

02-11-2021 16:07

305 kez okundu

Değerli üyelerimiz bilindiği üzere yine bir torba kanunla vergi mevzuatında birçok değişiklik oldu.26.10.2021 tarihli 7338 sayılı kanundan bahsediyoruz. Bu kanunda sizleri ilgilendiren konuları özetle bilginize sunmak istedik.

1-Sosyal İçerik Üreticiliği ile “Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinden” elde edilen kazançlara (2021 yılı için 650.000 TL altında kalan) tevkifat yoluyla vergileme usulü getirildi,
2- Tarımsal destekleme ödemelerine gelir vergisi istisnası getirildi,
3- Cari vergilendirme döneminin üçer aylık ilk dokuz ayı için geçici vergi beyanı verilecek olup,2022 yılından başlamak üzere dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırıldı,
4- Vergiye uyumlu mükellefler ile ilgili mükellef lehine düzenlemeler getirildi,
5- Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik vergi daireleri kurulabilecek,
6- Yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı aracı kılınmaksızın doğrudan yurt dışı temsilciliklere gönderilebilecek,
7- 3 bin 600 TL üzeri vergilerin ilanları ayrıca internet siteleri üzerinden yapılacaktır,
8- Vergi incelemesi inceleme elamanının dairesinde yapılacaktır.    Mükellefe yapılan yazılı bildirim incelemeye başlama olacaktır,
9- Elektronik defterlere getirilen berat onayları defter tasdik hükmündedir.
10- Getirilen zorunluluklara uygun düzenlenmeyen elektronik belgeler hiç düzenlenmemiş  sayılacaktır,
11- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibrazına bağlı istisna, muafiyet ve indirim haklarının kullanılabilmesi amacıyla zamanında verilmeyen raporların ibrazı için mühlet verilecektir,
12- Gider Pusulasına yeni düzenlemeler getirildi,
13- Elektronik kayıtlarla ilgili bazı tanımlar ile ibraz zorunluluğu kanun metnine eklenirken, aracı hizmet sunucularına vergi mahremiyeti getirildi,
14- Değerleme ölçüleri arasına “Alış Bedeli” eklenilerek, değerlemede esas alınacak “Maliyet Bedelinin” kapsamı hakkında belirlemeler yapılmaktadır,
15- Enflasyon Düzeltmesi şartlarının oluşmadığı yıllarda Yeniden Değerleme Yapma imkanı getirildi,


16- Dileyen mükelleflere amortismanları gün esasına göre ayırma imkanı getirildi,
17- Tutarı 3 bin lirayı geçmeyen ve tahsil edilemeyen alacaklar şüpheli alacak sayılacak,
18- Yenileme Fonunun vergilendirilmesinde yaşanılan 3. yılın hesabı konusundaki ihtilafları giderecek düzenleme yapıldı,
19- Tekerrür cezası uygulamasında mükellef lehine önemli düzenlemeler yapıldı,
20- Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk işleminden sonra, farklı vergi türleri için pişmanlıkla beyanname verilebilecek,
21- 5.000. lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alındı,
22- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları damga vergisi yönünden resmi daire kapsamına alındı,
23- Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine getirilen kazanç istisnasına paralel KDV istisnası getirildi,
24- Nakdi sermaye artırımları nedeniyle uygulanan indirimin yurt dışından getirilecek sermayelere artırımlı uygulanmasına yönünde düzenleme yapıldı,
25- Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk kısmının borçlara mahsup imkanı getirildi.

26-Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna tutuldu.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: