7326 SAYILI KANUNA GÖRE YENİ BİR BAŞVURU SÜRESİ

02-11-2021 16:06

356 kez okundu

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : E-69358343-010.06.01[38-16]-116683 / 116682                                                 

Konu  : 7326 sayılı Kanun İç Genelgesi

              (Seri No: 2021/2)

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

 7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2021/2)

 

 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

.................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun uygulamasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğinin kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların, başvurularını Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yapabilecekleri, birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

 

1- Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine olan borçları için yazılı olarak müracaatta bulunmaları veya diğer vergi dairelerine olan borçları için yazılı olarak müracaatta bulunmamaları nedeniyle 7326 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamadıkları,

 

2- Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden süresi içerisinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu,

 

3- 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğinin “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde; “213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesine yer verilmiş olmasına rağmen, sorumlu oldukları borçlarını yapılandırmak amacıyla Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan borçluların da bulunduğu,

 

4- Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmak istemelerine rağmen yalnızca 3 üncü maddeye ilişkin başvuru formunu bağlı oldukları dairelere veren mükelleflerin Kanunun 2 nci maddesinden de yararlanmak istedikleri,

 

anlaşılmıştır.

 

Değerli üyelerimiz ;  Bildiğiniz üzere 7326 sayılı kanuna göre baş vuru süreleri geçmiştir. Ancak Gelir idaresi Başkanlığının yayınladığı iç genelge bazılarınız için bir şans doğurmaktadır. Genelge aynen aşağıdaki gibidir. Dikkatinize sunarım

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN

 7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

                                         (Seri No: 2021/2)

 

 

                      VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

                                    .................... VALİLİĞİNE

                            (Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)

 

7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf oluşturulmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkân verilmek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanmasının amaçlandığı ve anılan Kanun kapsamında ilk taksit ödeme süresinin 1 Kasım 2021 (31/10/2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitiminde sona erdiği dikkate alındığında;

 

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine veya diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin 1/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Kanun kapsamında başvuruda bulunmadıkları borçları için herhangi bir vergi dairesine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu olanların borçlu oldukları vergi dairelerine) başvurmaları ve borçlu oldukları vergi dairelerince önceki başvurularının teyit edilmesi halinde,

 

b) Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairesine ya da diğer vergi dairelerine başvurmaları ve borçlu oldukları vergi dairelerince önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,

 

c) Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 1/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlu oldukları vergi dairelerine ya da herhangi bir vergi dairesine başvurmaları halinde borçlu oldukları vergi dairelerince sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,

 

ç) 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce Başkanlığımız internet adresi ya da e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

 

d) Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulardan 2 nci madde kapsamında borcu olanların bu madde kapsamına giren borçları için 1/11/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) borçlu bulundukları vergi dairesine ya da diğer vergi dairelerine başvurmaları halinde,

 

bu borçların Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılması ve borçluların bağlı oldukları vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığı elden veya gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden verilmesi uygun görülmüştür.

 

Bu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliğ ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B, 2/C ve 2/D) uygun olanının kullanılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1/11/2021 tarihi sonuna kadar ödemelerini yapmaları gerektiği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: