AMORTİSMAN

17-09-2020 14:14

157 kez okundu

Amortisman iktisadi bir kıymetin; eskime aşınma, yıpranma veya teknolojik nedenlerle kıymetten düşmesi anlamını taşımaktadır.

Bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için,

1-işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması,

2- işletmede bir yıldan fazla kullanılması,

3-yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve

4-değerinin her yıl belirtilen haddin üzerinde olması (2020 yılı 1.400.-TL)

 Amortisman ayrılmasına iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri hesap döneminden itibaren başlanır ve Bakanlıkça tespit ve ilan edilen faydalı ömür ve amortisman oranlarının dikkate alınması icap etmektedir.

Amortisman ayırmada zorunluluk yoktur.

Mükellefler bakımından amortisman müessesesi, zorunluluk arz etmeyen bir uygulama (seçimlik bir hak) mahiyetinde olup, yasal olarak tanınan bu imkanın mükellefler tarafından istenilirse kullanılması veya kullanılmaması (ya da eksik kullanılması) mümkündür. Ayrıca, mükelleflerin, iktisadi kıymetlerini, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen amortisman oranları ile itfa etmeleri zorunludur.

Diğer taraftan, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması halinde, bedel ile iktisadi kıymetin (amortismana konu edilmiş olması halinde, ayrılan amortisman tutarı düşüldükten sonra kalan net) değeri arasındaki farkın kar veya zarar hesabına geçirilmesi zorunludur.

Herhangi bir yılda ayrılmayan amortisman;

Amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanın ancak ilgili olduğu yılda dikkate alınması gerektiğinden, herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması halinde amortisman süresinin uzatılmasına veya herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle amortisman süresinin son yılında itfa edilmemiş bakiye değerin (net defter değerinin) o yıl defaten gider olarak dikkate alınmasına imkan bulunmamasının yanı sıra, söz konusu yıllar için sonradan geriye dönük olarak düzeltme yapılmak suretiyle amortisman ayrılması da mümkün değildir. 

 

 RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: